Referansesaker

Nedenfor har vi oppsummert noen av de siste konfliktsakene vi har vært involvert i.


Pump Supply As v. Multi Pump Innovation AS
Krav om ugyldig patent

Tingretten hadde i en tidligere sak kommet til at Pump Supplys notvasker gjorde inngrep i Multi Pump Innovations patentsøkte teknologi, som omfattet et apparat til fjerning av marin begroing fra nøter og merder i oppdrettsnæringen. Pump Supply anket avgjørelsen, og etter at patent var meddelt, ble det tatt ut stevning med krav om at patentet ble kjent ugyldig, blant annet fordi det manglet nyhet og oppfinnelseshøyde, at prioriteten var ugyldig, samt at det var foretatt ulovlige endringer. Saken gikk over tre dager i tingretten. Retten kom til at ingen av saksøkers anførsler kunne føre frem, og registreringen ble opprettholdt.

Vår klient MPI ble tilkjent sakskostnader med kr. 1 044 000. Dommen er p.t. ikke rettskraftig.

 

Hackit Norway AS v. Aanonsen Jernvarer
Designinngrep

Hackit Norway gjorde gjeldende at Bryn Aarflots klient Aanonsen jernvare hadde markedsført en kjøttdeighakker som gjorde inngrep i Hackits registrerte designrettigheter. Det ble også anført at det forelå ulovlig produktetterligning. Retten kom til at det ikke forelå noen krenkelse av saksøkers designrettigheter, og at det heller ikke forelå noen brudd på markedsføringslovens bestemmelser.

Aanonssen jernvare ble tilkjent sakskostnader med kr. 226 800. Dommen er rettskraftig.

 

Orkla Confectionary and Snacks AS v. Estrella Maarud AB og Maarud AS
Degenerasjon av varemerke 

Orkla to i april 2015 ut stevning med krav om at Maaruds registrerte varemerke POTETGULL fra 2010 måtte kjennes ugyldig fordi det var beskrivende på søknadstidspunktet, subsidiært at det hadde degenerert etter registreringstidspunktet. Det ble også nedlagt påstand om negativ fastsettelsesdom for at Okla fritt kunne benytte termen Potetgull i sin markedsføring uten å krenke Maaruds rettigheter. Etter forhandlinger for både tingretten og lagmannsretten ble Maaruds varemerke kjent ugyldig og Orkla fikk medhold i kravet om negativ fastsettelsesdom. Maaruds anke til Høyesterett ble ikke fremmet.

 

SWIX AS v. Fischer GmbH og Finor AS
Patentinngrep, ulovlig produktetterligning

Bryn Aarflot forsvarte Fischer GmbH og Finor AS (Fischer) mot påstand om patentinngrep. Swix hevdet også at det forelå ulovlig produktetterligning. Saken gjaldt patentbeskyttet teknologi knyttet til en metode for frigjørbart å feste en trinse til en skistav, og den gikk over tre dager i Oslo tingrett. Retten kom til at det ikke forelå patentinngrep, verken i form av direkte eller ekvivalent utnyttelse. Retten kom også til at det ikke forelå noe brudd på markedsføringslovens bestemmelser.

Fischer ble tilkjent sakskostnader på kr. 954 000. Dommen ble anket, men anken ble senere trukket etter et utenrettslig forlik mellom partene.

 

Movement AS v. Fish AS
Krav om overdragelse av domenenavn

Movement AS hevdet at Bryn Aarflots klient Fish AS matte dømmes til å overdra domenenavnet movement.no til dem. Kravet var grunngitt med at Movement AS hadde bedre prioriterte rettigheter til navnet. Fish AS, som eide over 2000 domenenavn, ble også anklaget for domenepiratvirksomhet. Retten kom til at domenet ble registrert før Movement registrerte varemerket MOVEMENT, og at selskapet ikke hadde innarbeidede varemerkerettigheter til navnet. Retten kom også til at Fish på lovlig vis hadde registrert domenenavnet etter at den tidligere eier hadde unnlatt å fornye det.

Fish AS ble tilkjent sakskostnader med kr. 248 000. Dommen er rettskraftig.

 

Active Brands AS v. Fischer GmbH og Finor AS
Patentinngrep

Bryn Aarflot forsvarte Fischer GmbH og Finor AS (Fischer) mot påstand om inngrep i patentrettigheter tilhørende Active Brands AS. Saken gikk over tre dager i tingretten. Den beskyttede teknologien omfattet en metode for innfesting av et frasparkfremmende belegg på en ski (en såkalt «kortfell»). Retten kom til at det ikke forelå patentinngrep, verken ved identisk eller ekvivalent utnyttelse.

Vår klient ble tilkjent sakskostnader med kr. 800 000. Dommen er rettskraftig.

 

NYX Los Angeles Inc. v. Staten/v Klagenemnda For Industrielle Rettigheter(KFIR)
Varemerkerett – risiko for forveksling

På vegne av vår klient NYX Los Angeles Inc. krevde Bryn Aarflot KFIRs vedtak om å nekte varemerket NYX registrert kjent ugyldig. Tingretten var enig med saksøker at NYX ikke var egnet til å forveksles med det kombinerte merket NUXE Paris.

NYX ble tilkjent saksomkostninger med kr. 161 000. Staten anket ikke avgjørelsen, og dommen er rettskraftig.

 

Multi Pump Invention AS v. Pump Supply AS
Patentinngrep

I denne saken bistod Bryn Aaflot Multi Pump Invention AS, som var innehaver av patentsøkt teknologi som omfattet et apparat for fjerning av marin begroing fra merder og nøter i oppdrettsbransjen. Saken gikk over tre dager. Bryn Aarflot lyktes med å føre bevis for at søknaden ville føre frem til patent, og at Pump Supplys notvasker gjorde inngrep i den beskyttede teknologien. MPI fikk dekket omtrent 80 % av sine sakskostnader, til sammen kr. 500 000.

Avgjørelsen er anket, men ankesaken er p.t. stanset i påvente av utfallet av et søksmål anlagt av Pump Supply rettet mot patentets gyldighet (se ovenfor).

 

Weltevree Experience B.V. og andre v. Bluefish AS
Ulovlig eksemplarfremstilling, ulovlig produktetterligning

Bryn Aarflot bistod et nederlandsk selskap i et inngrepssøksmål mot det norske importfirmaet Bluefish AS. Det ble gjort gjeldende at en utendørs vedfyrt badestamp, «Dutchtub», nøt vern etter åndsverksloven, i tillegg til at Bluefish hadde gjort seg skyldig i ulovlig produktetterligning i henhold til markedsføringslovens bestemmelser.

Bluefish ble funnet skyldig i ulovlig eksemplarfremstilling, og Weltevree ble tilkjent erstatning, oppreisning og sakskostnader med til sammen kr. 420 000.

 

Jaguar Land Rover Ltd. v. Techno Classic AS
Varemerkeinngrep

Bryn Aarflot bistod bilfabrikanten Jaguar Land Rover (JLR) i et søksmål mot Techno Classic AS, et bruktbilforetak som misbrukte JLRs varemerker. Techno Classic benyttet varemerkene JAGUAR og LAND ROVER i sin markedsføring, herunder ble kjennetegnene benyttet i en lignende font som JLRs registrerte varemerker. I tillegg ble uttrykket «Jaguarspesialisten» benyttet. Techno Classic ble i lagmannsretten dømt til å opphøre med bruken, samt til å overdra en rekke domenenavn som inneholdt JLRs kjente varemerker (jaguarshop.no, jaguarspesialisten.no etc.). Techno Classics anke til Høyesterett ble avvist av ankeutvalget.

JLR ble tilkjent til sammen kr. 693 000 i sakskostnader og erstatning.

 

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med en av våre advokater eller via kontaktskjema .