Dette er Bryn Aarflot

Bryn Aarflot AS bistår oppfinnere, bedrifter og næringsdrivende innenfor alle områder av immaterialretten (IPR). Vi tilbyr teknisk og juridisk bistand på alle nivåer i saker som angår patent, varemerke, design, opphavsrett, domenenavn og markedsføringsrett/illojal konkurranse.


icon_b

Om Bryn Aarflot

Bryn Aarflot AS bistår oppfinnere, bedrifter og næringsdrivende innenfor alle områder av immaterialretten (IPR). Vi tilbyr teknisk og juridisk bistand på alle nivåer i saker som angår patent, varemerke, design, opphavsrett, domenenavn og markedsføringsrett/illojal konkurranse.

Vårt team av høyt kvalifiserte medarbeidere representerer det ypperste innen IPR i Norge. Våre eksperter består av patentfullmektiger innenfor alle tekniske disipliner og advokater med immaterialrett som spesialfelt. I tillegg har vi dyktige administrative medarbeidere med bred erfaring innen fagområdet (mennesker)

Bryn Aarflot har fått mye heder for sine ulike oppdrag innenfor IPR, og er blant annet flere ganger de siste årene blitt kåret til Norges ledende firma innenfor immaterielt rettsvern av det anerkjente internasjonale tidsskriftet Managing Intellectual Property.

Noe som skiller oss både fra advokatfirmaer og tradisjonelle patentkontorer er at vi kan vi tilby hele spekteret av tjenester (tjenester) innenfor IPR. Vi bistår på alle nivåer fra idé og identifisering av muligheter frem mot optimal beskyttelse og håndhevelse av oppfinnelser og varemerker.

 


icon_clock

Historie

bryn-og-aarflot

I løpet av de første årene etter andre verdenskrig oppstod mange nye produkter på det norske markedet. Det hersket en optimistisk stemning, og utsiktene for nyetableringer var oppløftende. Patentingeniørene Tom Bryn og Harald Aarflot hadde derfor de beste utsikter ved etablering av sitt eget firma. Begge hadde mange års erfaring som konsulenter innen industrielt rettsvern før de stiftet firmaet Bryn & Aarflot i 1947. I 1962 ble selskapet omorganisert til et aksjeselskap og i 1998 ble det omformet til et partnerdrevet og –eid aksjeselskap, som det fremdeles er i dag.

 


icon_arrow

Vårt mål

Bryn Aarflot skal være Norges mest service-orienterte byrå innenfor immaterialrett. Vårt navn skal forbindes med en proaktiv holdning til våre kunders interesser og behov.

 


icon_heart

Våre kjerneverdier

 • Kompetanse

  Høy kvalitet, god oversikt og «value for money».

 • Service innstilling

  Rask og adekvat respons; vi skal være kjent for vårt høye servicenivå.

 • Kreativitet fleksibilitet

  Initiativ og tilpasning for å finne de beste
  løsninger for den enkelte kunde.

 • Pålitelighet

  Alle saker behandles på betryggende vis, av kvalifisert personell som yter god service og er bevisste på interessekonflikter og konfidensialitet.

 


icon_globe

Internasjonalt nettverk

Bryn Aarflot har et omfattende og veletablert nettverk av samarbeidspartnere over hele verden. Våre egne eksperter er dessuten medlemmer av internasjonale organisasjoner innenfor industrielt rettsvern, så som FICPI, LES, INTA og AIPPI. Dette bidrar til å utvikle og opprettholde et utstrakt internasjonalt nettverk bestående av ledende IPR-eksperter over hele verden.

Våre lokale kunder drar således fordel av vår evne til å velge den til enhver tid best egnede IPR-ekspert for ethvert oppdrag hvor som helst i verden.

Enten du representerer en nyoppstartet virksomhet eller internasjonalt etablert selskap som søker en erfaren full-service IPR-partner, vil du ikke angre om du tar kontakt med oss.

 


icon_face

Våre kunder

Våre kunder utgjør mellomstore og store norske og utenlandske bedrifter, samt privatpersoner. Kundene dekker alle områder innen næringslivet. Vi bistår bedrifter i oppstartfasen med analyse og sikring av rettigheter, og vi håndterer store IPR-porteføljer for noen av verdens største konserner. Vi tilbyr skreddersydde tjenester i Norge og internasjonalt,
og vi drar nytte av vår tekniske og juridiske ekspertise i håndhevelse av rettigheter og prosedyre.

 


icon_b

Betingelser

1.     Oppdraget
Disse standard oppdragsvilkår gjelder for alle oppdrag mellom Bryn Aarflot og Dem som klient (heretter klienten).

Alle oppdrag bestilles skriftlig av klienten og gjelder som avtale når bekreftet av Bryn Aarflot.

Dersom klienten etter å ha gjennomgått disse vilkår ønsker å trekke tilbake oppdraget, herunder dersom klienten ikke tiltrer de angitte vilkår, må klienten gi umiddelbar skriftlig tilbakemelding. Oppdraget vil da bli avbrutt og påløpt salær frem til tilbakekall av oppdrag faktureres.

Dersom oppdraget skriftlig blir avtalt utvidet eller endret på et senere tidspunkt, vil det utvidete oppdrag bli utført uten ytterligere bekreftelse.

Vårt oppdrag som fullmektig i varemerke-, patent-, design- eller andre immaterialrettslige saker er løpende. Etter at enerett ved registrering eller innsendelse av søknad er oppnådd, vil fullmektigforholdet omfatte varsel om fornyelser og andre henvendelser, herunder, men ikke begrenset til samtykkeforespørsler, tredjemannskrav, prosessvarsler og lignende

Oppdraget omfatter ikke skatte- eller avgiftsspørsmål med mindre dette uttrykkelig fremgår skriftlig.

2.     Gjennomføring av oppdraget
Bryn Aarflot tilbyr teknisk og juridisk bistand på alle nivåer for nasjonale og internasjonale oppdragsgivere.  Vi har fortrolighetsplikt og taushetsplikt for de opplysninger vi får i saken. Samtlige medarbeidere i firmaet har undertegnet skriftlig taushetserklæring.

3.     Klientens eget forhold
En forutsetning for forsvarlig gjennomføring av oppdraget er at klienten meddeler alle relevante opplysninger og fremlegger all relevant dokumentasjon i forbindelse med oppdraget.

Klienten plikter å melde navn- og adresseforandring. Alle meddelelser fra Bryn Aarflot vil bli sendt til klientens siste oppgitte adresse. Bryn Aarflot påtar seg ikke ansvar for rettstap som følge av at Bryn Aarflot ikke mottar instruksjoner fra klient som følge av at Bryn Aarflot ikke har korrekt adresse og kontaktopplysninger til klienten.

Det er klientens ansvar å overholde de tidsfrister Bryn Aarflot meddeler, og Bryn Aarflot påtar seg ikke ansvar for rettstap som følge av at Bryn Aarflot ikke har mottatt instruksjoner innen fristens utløp.

4.     Ansvar for sakens utfall
Bryn Aarflot påtar seg ikke noe rettslig ansvar for at saken får det ønskede resultat.

Ved eventuelle rettssaker kan klienten i tillegg til egne omkostninger risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevet/vil kreve av klienten, vil klienten være ansvarlig overfor Bryn Aarflot for det overskytende.

5.     Priser
Vårt salær er ikke betinget av sakens utfall og skal betales uavhengig av sakens resultat eller om saken avsluttes.

Vårt salær beregnes normalt på grunnlag av den tid vi har brukt på oppdraget etter den til enhver tid gjeldende timesats. Timesatser vil på forespørsel bli tilsendt. Vi forbeholder oss retten til å endre timesatsene også med virkning for påbegynte oppdrag. Ved salærberegning kan vi videre ta hensyn til oppdragets kompleksitet og intensitet, tidligere utført spesialistarbeid, de involverte verdier, det resultat som oppnås og i de tilfeller hvor oppdraget kan karakteriseres som et hasteoppdrag. Et estimat for vårt salærkrav er kun ment å være veiledende for budsjettering, og må ikke oppfattes som en fast pris med mindre dette er skriftlig avtalt.

Bryn Aarflot’s tjenester faktureres i visse tilfeller etter faste honorarer i henhold til vår til enhver tid gjeldende prisliste. I saker der det er gitt en fast pris vil vår bistand bli fakturert i samsvar med dette. Ytterligere bistand utover fastprisfakturert handling vil bli fakturert basert på antall timer som er medgått og eventuelle pådratte utgifter og utlegg.

6.     Fakturering og betaling
Dersom annet ikke er avtalt vil oppdraget bli fakturert etter medgått tid, herunder også forberedelse, møtevirksomhet, etterarbeid og transporttid der det er aktuelt.

Bryn Aarflot har rett til å fakturere påløpt salær og eventuelle utlegg løpende. Bryn Aarflot tar forbehold om å fakturere a konto, eventuelt avkreve forskuddsbetaling eller kontant oppgjør.

Det løper 30 dagers betalingsfrist på våre fakturaer, med mindre annet er avtalt.

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter som beregnes etter lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr 100.

7.     Utgifter og utlegg
Gjennom oppdraget er vi berettiget til å pådra på klientens vegne de utgifter og utlegg som er nødvendige i den aktuelle saken, med mindre vi blir instruert om det motsatte. Vi vil ikke beregne noe påslag eller tillegg ved fakturering av utgifter og utlegg, med unntak av pliktig merverdiavgift og et valutapåslag der kostnaden er pådratt i utenlandsk valuta.

Dersom vi engasjerer konsulenter, eksperter, utenlandske advokater/rådgivere eller andre tredjeparter på klientens vegne, gjør vi det som klientens representant, og klienten er selv ansvarlig for tredjepartenes honorar, øvrige kostnader og eventuelle avgifter. Dette gjelder uten hensyn til hvorvidt tredjepartens honorar og utgifter faktureres direkte eller via oss.

8.     Kommunikasjon
Vi vil kommunisere med den av klientens ansatte, samarbeidspartnere eller rådgivere som anses hensiktsmessig i hver enkelt sak. Vi ber om at det gis beskjed dersom saken er underlagt spesiell konfidensialitet eller det kun er bestemte personer som har myndighet til å diskutere forholdet eller kommunisere med oss. Vi ønsker å kommunisere med våre klienter på en effektiv måte og gjerne pr e-post der dette er hensiktsmessig. Korrespondanse pr e-post anses imidlertid ikke å være noen sikker kommunikasjonsform, men vi har gode sikkerhetsverktøy for å minimere risiko ved elektronisk postforsendelse. Dersom klienten ikke ønsker å benytte e-post eller om slik kommunikasjon må krypteres må dette meddeles eksplisitt til Bryn Aarflot i hvert enkelt tilfelle.

9.     Interessekonflikter
Våre oppdrag medfører at vi ofte arbeider med innovasjon. Å håndtere kunders forretningshemmeligheter korrekt er derfor en grunnforutsetning for vår virksomhet. For å kunne gjennomføre oppdrag effektivt, er det en forutsetning at vi har bred erfaring med ulike tekniske og juridiske forhold for alle bransjer. Det gir oss teknisk, juridisk og kommersiell kompetanse som kommer våre kunder til gode. Vi vil derfor arbeide med oppdrag fra flere ulike klienter innen samme bransje eller tekniske område. Vår erfaring viser at interessekonflikter er uvanlige. I de fåtall saker hvor slike forhold kan oppstå, har vi etablerte rutiner for å håndtere slike situasjoner.

10.   Særskilte forhold
Dersom vårt oppdrag ikke eksplisitt omfatter forundersøkelse av tidligere etablerte rettigheter, kjent teknikk eller formgivning, vil ikke slik gransking bli utført i forbindelse med bistand vedrørende etablering av industrielle rettigheter som patent, varemerke og design.

Vi har rett til å ensidig avslutte oppdraget/fullmektigforholdet for det tilfelle at klient innstiller betaling på grunn av betalingsproblemer.

Du finner våre standard oppdragsvilkår i pdf her.


icon_b

 

Kontakt

Du finner våre kontaktopplysninger nederst på siden.

For å sikre at din henvendelse blir fanget opp ved eventuelle fravær ber vi om at alle instruksjoner som haster sendes til vår sentrale e-postadresse mail@baa.no. Ønsker du kontakt med vår regnskapsavdeling, kan henvendelsen sendes til accounts@baa.no.
Ønsker du å sende en faks er nummeret 22 00 31 31.

Kontorets ordinære åpningstid er kl. 08.00 – 16.00
Perioden 1. juni – 31. august er åpningstiden kl. 08.00 – 15.00

Onsdag før skjærtorsdag er åpningstiden kl. 08.00 – 13.00
Juleuken er åpningstiden kl. 09.00 – 15.00

Dager vi holder stengt i 2018:
29 og 30 mars, 2. april, 1, 10, 17 og 21 mai, 24 og 31. des.


icon_b

Kontakt oss